Hacksaw Ridge | Kuro no Shoukanshi | Robert Sean Leonard